اطلاعات کارمزد معاملات

کارمزد سپرده و برداشت

طریقه محاسبه کارمزد: کارمزد ثابت به اضافه درصدی از میزان برداشت. اگر کارمزد کمتر از حداقل باشد، میزان حداقلی بیشتر خواهد شد.